AMAÇ VE KAPSAM
Şiddetli doğa olaylarının birer afete dönüşmeye başladığı ve oluşum sıklığının artış gösterdiği son yıllarda meydana gelen bu olaylar dünyadaki önemli mimari ve doğal miras alanlarını tehdit etmektedir. Düzenlenecek olan sempozyumun amacı; uzun ve kısa vadeli, ani ve uzun sürede ortaya çıkan tüm risklerin tanımlanması ve etkilerinin azaltılması için yapılan ve yapılması planlanan çalışmaların bu alandaki bilim insanları ile paylaşılması ve çözüm önerilerinin geliştirilmesinde katkı sağlanmasıdır.

Sempozyum, kültür mirasını tehdit eden/edebilecek tüm riskleri içerecek şekilde geniş tutulmuş ve doğadan ve insanlardan kaynaklı afetleri kapsaması hedeflenmiştir. Bunun yanı sıra savaş ve yerel çatışmalar, büyük ölçekli ve kültür mirasını göz ardı eden projeler, kitle turizminin etkileri, kültür mirası odaklı olmayan yasal düzenlemeler ve sonuçları gibi kültür mirasını kısa ve uzun vadede, doğrudan ya da dolaylı olarak tehdit eden tüm risklerin azaltılması veya ortadan kaldırılması için yapılabilecek çalışmalar gibi farklı tema ve boyuttaki konular sempozyum kapsamına alınmıştır.